§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „WYGRAJ HARLEYA”zwany w dalszej części „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest:
  – Robert Bielówka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Robert Bielówka z siedzibą w Rzeszowie, adres: 35-303 Rzeszów, ul. Mieszka I 48/50 (dalej: „MTR”),

Sponsorem Nagrody Głównej, o której mowa w §3 poniżej jest:
– GOC Harley-Davidson® Rzeszów ul. Ludwika Chmury, Rzeszów, 35-213
– MTR MIĘDZYNARODOWE TARGI RZESZOWSKIE ROBERT BIELÓWKA, NIP 7941143362, REGON 691771950

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach Targów w G2A ARENA w Jasionce:„TSLA EXPO Rzeszów 2018” 28-29 września 2018.
 2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540).


  § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, odwiedzające Targi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zwiedzający otrzymywać będą kupon, który po wypełnieniu będą wrzucać do specjalnie przygotowanej urny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk kuponu przez osoby uczestniczące w Konkursie; brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz brak możliwości odczytania danych spowoduje, iż kupon taki będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 4. Konkurs polegał będzie na wskazaniu przez uczestnika wysokości kwoty pieniężnej, z dokładnością do jednego grosza, znajdującej się w przeszklonej urnie wystawionej na terenie obiektu w G2A Arena.
 5. Kwota znajdująca się w urnie jest sumą kwot zdeponowanych przez przedstawicieli MTR i GOC Harley-Davidson® Rzeszów.
 6. W konkursie wyłoniona zostaną osoba, która wskaże na kuponie kwotę najbliższą rzeczywistej kwoty pieniężnej zdeponowanej w urnie. W przypadku gdy, więcej niż jedna osoba spełni warunek wygranej, organizator zobowiązany będzie do zorganizowania dogrywki celem wyłonienia ostatecznego zwycięzcy. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród (w takim przypadku lista nagród zostanie ogłoszona na stronie WWW organizatora). W takim przypadku nagrody przydzielone zostaną zwycięzcom wg następującego klucza: osoba pierwsza na liście (dalej: Zwycięzca) otrzyma nagrodę główną. Druga osoba na liście dokona wyboru z puli pozostałych nagród. Podobnie trzecia osoba i kolejne. Ostatnia osoba na liście zwycięzców otrzyma nagrodę, która pozostanie w puli.
 7. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej urny jeden kupon.

 § 3. NAGRODA Główna

Motocykl Harley-Davidson Street® 750. 35 210 PLN.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Odebranie Nagrody z salonu nastąpi do dwóch tygodni po zakończeniu targów w salonie GOC Harley-Davidson® Rzeszów ul. Ludwika Chmury, Rzeszów, 35-213.
 2. W przypadku nie skorzystania przez Zwycięzcę z prawa do odebrania Nagrody do końca roku 2018 – Nagroda przepada.
 3. MTR i GOC Harley-Davidson® Rzeszów mają prawo do przetwarzania danych osobowych zwycięzcy konkursu.
 4. Nagroda Główna nie może być odstąpiona przez Zwycięzcę innym osobom.
 5. Zwycięzcy przysługuje prawo dopłaty do otrzymanej nagrody, w celu zakupienia droższego motocykla.
 6. Zwycięzca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wysokości 10% od wartości nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1278, 1342.) nie później niż w dniu odebrania nagrody. Jest to warunek konieczny do odebrania nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest ORGANIZATOR.
 7. W żadnym przypadku Zwycięzcy nie przysługuje zwrot gotówki za nieodebraną Nagrodę.
 8. MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności GOC Harley-Davidson® Rzeszów. Wszelkie reklamacje odnośnie wygranego motocykla winien zgłaszać do GOC Harley-Davidson® Rzeszów – Sponsora nagrody głównej.


  § 5. WARUNKI REALIZACJI POZOSTAŁYCH NAGRÓD

 1. Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania ewentualnych pozostałych nagród ustalane będą bezpośrednio ze Sponsorami poszczególnych nagród i ich zwycięzcami.
 2. MTR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich, w szczególności sponsorów i zwycięzców nagród. Wszelkie reklamacje odnośnie realizacji pozostałych nagród Zwycięzca winien zgłaszać Sponsorowi nagrody.

  § 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie rzeczywistej kwoty zdeponowanej w urnie nastąpi w dniu 29 września 2018 r., o godzinie 16.00 (z tolerancją +/- 60 minut), co zostanie podane do wiadomości zwiedzających Targi poprzez ogłoszenie.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez MTR na jego stronie internetowej: https://tslaexpo.pl/
 3. Przekazanie Nagrody nastąpi według indywidualnych ustaleń Zwycięzcy oraz Sponsorów.


  § 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik konkursu, wrzucając prawidłowo wypełniony kupon do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu MTR na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzeby marketingowe MTR, oraz w/w podmiotów.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://tslaexpo.pl/, i w siedzibie MTR, ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów.
 2. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności, w sytuacji, gdy Konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MTR, GOC Harley-Davidson® Rzeszów, oraz pozostali sponsorzy konkursu jak również członkowie ich rodzin.
 4. MTR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. MTR nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z udziałem uczestnika w konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez MTR uznane.
 5. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
 7. Spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MTR.

Organizatorzy