Christoph Müller
Dyrektor sektora motoryzacyjnego styryjskiego klastra ACstyria