1. Postanowienia ogólne
 2. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów wydarzenia pod nazwą TSLA EXPO RZESZÓW 2019, którego Organizatorami są SAGIER SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów oraz MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie SP. Z O.O. SPK. z siedzibą ul. Mieszka I 48/50, 35-303 Rzeszów
  2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna składająca deklarację uczestnictwa w kongresie przez rejestrację elektroniczną,
  Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi promocyjne
  Potwierdzenie udziału: komunikat (w przypadku płatnych pakietów wyżywienia wraz z fakturą pro forma) wysłany przez Organizatora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz rejestracyjny online,
  TSLA EXPO RZESZÓW 2019 to wydarzenie kongresowo-targowe poświęcone branży motoryzacyjnej i TSL adresowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, które odbędzie się w dniach 10-12 października 2019 r. w CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO G2A ARENA w Jasionce 953 koło Rzeszowa.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorami zgodnie z niniejszym Regulaminem. Powoduje także powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony ODPŁATNY PAKIET WYŻYWIENIA.
  2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia 07.10.2019 roku.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
  5. Organizatorzy informują, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
  6. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów w celu organizacji kongresu oraz marketingu bezpośredniego, związanego z przesyłaniem informacji i materiałów promocyjnych Organizatorów i Partnerów. Organizatorzy gwarantują prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu kongresu.
  7. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera jeden z dostępnych rodzajów uczestnictwa, tj. – NIEODPŁATNY UDZIAŁ W KONGRESIE,
  – ODPŁATNY CAŁODZIENNY BUFEK KAWOWY + LUNCH, – ODPŁATNY CAŁODZIENNY BUFEK KAWOWY + LUNCH + WIECZORNY BRANŻOWY BANKIET VIP.
  8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia.
  9. Pozytywna weryfikacja zgłoszenia przez Organizatora skutkuje wysłaniem drogą elektroniczną potwierdzenia udziału w konferencji, którym jest wiadomość (w przypadku ODPŁATNEGO PAKIETU WYŻYWIENIA także z załączoną fakturą pro forma).
  10.Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania się miejsc.

III. Płatności

 1. Rejestrujący w przypadku wyboru ODPŁATNEGO PAKIET WYŻYWIENIA jest zobowiązany do dokonania opłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury PROFORMA. Opłaty zawierają 23% stawkę podatku VAT
  2. Płatność powinna być wykonana przelewem tradycyjnym w terminie, z tytułem wpłaty – KONGRES TSLA 2019 oraz na konto określone na fakturze pro forma.
  3. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora, Organizator przekaże Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej na adres email wskazany w formularzu rejestracji fakturę VAT.
  4. Przeliczanie stawek PLN na EUR dokonywane jest wg aktualnego średniego kursu EUR ustalonego przez NBP z dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Uczestnika.
  5. Terminowe dokonanie płatności wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem skorzystania podczas kongresu ze świadczeń objętych PAKIETAMI WYŻYWIENIA.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa
  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w kongresie i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów PŁATNEGO PAKIETU WYZYWIENIA w wysokości 50% wpłaconej kwoty w przypadku zgłoszenia rezygnacji do dnia 27 września 2019 roku.
  2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po 27 września 2019 roku poniesione koszty nie są zwracane.
  3. Zgłoszenia rezygnacji należy wysyłać na adres email: dariusz.chyla@sagier.pl . Wykreślenie z listy następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 3. Reklamacje
  1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: dariusz.chyla@sagier.pl lub na adres siedziby Organizatorów.
  2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 dni od daty zakończenia kongresu.
  3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz opis zastrzeżeń dotyczących kongresu, adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. Organizatorzy informują, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych jest SAGIER SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Mieszka I 48/50, 35-303Rzeszów e-mail: dariusz.chyla@sagier.pl
  3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Kongresu, na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem koniecznym udziału w kongresie. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Kongresu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w kongresie.
  4. Uczestnik posiada prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
  c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  e) przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa,
  f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja / stanowisko oraz dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP).
  7. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem Organizatorów i Partnerów oraz współpracowników Administratora świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Uczestnika oraz dostawców usług Administratora
  8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO;
  9. Administrator danych będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszego kongresu. 11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

VII. Organizacja kongresu

 1. Kongres i wydarzenia towarzyszące będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących kongresu.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas kongresu.
 3. Uczestnicy kongresu są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatorów.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestników podczas kongresu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas kongresu. Uczestnik kongresu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizatorzy wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem kongresu, w zakresie przewyższającym odszkodowanie wypłacone z tego tytułu przez ubezpieczyciela. Wyłączenie powyższe nie dotyczy konsumentów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na kongres Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2019 r.